NABÍDKA SPRÁVY | OBLASTNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOPŘIVNICE

OBLASTNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KOPŘIVNICE

NABÍDKA SPRÁVY

OSBD Kopřivnice
nabízí
pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD)
zajišťování komplexní správy nemovitostí.

Zájemci o správu nemovitostí mohou využít všechny nabízené služby,
případně mohou volit mezi jednotlivými variantami.

Cena se odvíjí od rozsahu zvolených služeb, již od 130 Kč za jednotku.

Bližší informace:

p. Holubová  telefon 556 880 092  e-mail holubova@bdko.cz

p. Hladíková  telefon 556 880 076  e-mail hladikova@bdko.cz


ZÁKLADNÍ SPRÁVA

V základní správě jsou poskytovány služby v oblasti bytové evidence a účetnictví.

Oblast bytové evidence a provozní činnosti:

 • Evidence vlastníků a nájemců
 • Předpisy zálohových plateb na jednotlivé jednotky
 • Evidence plateb stanovených předpisem
 • Vyúčtování zálohových plateb a služeb na jednotlivé byty (včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků dle platné legislativy)
 • Vyúčtování zálohových plateb spojených se správou domů včetně dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu
 • Evidence elektroměrů, poměrových měřidel topných nákladů, vodoměrů, jejich odečty; počty osob pro účely vyúčtování služeb
 • Pojištění domů

 


ÚČETNÍ OBLAST

 • Kompletní vedení účetnictví
 • Evidence nákladů a výnosů, pohledávek a závazků
 • Roční účetní závěrka až po konečné vypracování účetních výkazů
  a její povinné elektronické podání
 • Zpracování daňových přiznání - přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  daně z nemovitosti (u BD) ….
 • Mzdová agenda (dohody o provedení práce, odměny zástupcům domů);
  řádné odvody daní včetně ročního vyúčtování daní
 • Zpracování podkladů ve vztahu ke státním orgánům
 • Průběžné předkládání přehledu hospodaření domu zástupcům domů

 

 

TECHNICKÁ POMOC SPOJENÁ SE SPRÁVOU MAJETKU

 • Evidence domů, bytů, nebytových prostorů a pozemků včetně pasportizace v technické i písemné podobě – pokud bude předána
 • Posouzení technického stavu domu a vypracování rámcového dlouhodobého plánu záchovné péče o dům
 • Doporučení a zajištění akcí záchovné péče o dům na daný rok
 • Rekonstrukce a modernizace domů včetně kontroly a garance provedených prací a plánovaných výdajů na jejich realizaci
 • Běžná údržba, opravy a rekonstrukce společných částí domu včetně technických zařízení a společných částí technických zařízení tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání jednotek
 • Organizace výběrového řízení a metodická pomoc při přípravě podkladů pro smlouvy o dílo na dodávky prací a služeb
 • Zpracování podkladů pro stavební úřad
 • Povinné revize a kontroly vyhrazených technických zařízení dle obecně závazných předpisů
 • Odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • Plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů jednotek a hygienická ochrana spravované nemovitosti
 • Dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • Nepřetržitá havarijní služba a operativní odstraňování následků havárií technických či inženýrských sítí
 • Smluvní vztahy s dodavateli vody a energií
 • Úklid společných částí domu
 • Plnění dalších povinností vyplývajících pro vlastníky jednotek ze zvláštních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu

 


PORADENSTVÍ SPOJENÉ SE SPRÁVOU MAJETKU

 • Pomoc při zakládání společenství vlastníků jednotek (SVJ) u BD
 • Pomoc při zpracování stanov či jiných důležitých norem pro SVJ nebo BD
 • Organizace ustavující schůze shromáždění SVJ, ustavující členské schůze BD
 • Organizace pravidelných shromáždění delegátů SVJ
 • Vypracování návrhu na zápis do rejstříku SVJ nebo do obchodního rejstříku, případně vypracování návrhu na změny v těchto rejstřících
 • Převody jednotek do vlastnictví (u BD)
 • Prohlášení vlastníka domu včetně zápisu do katastru nemovitostí (u BD)
 • Vymáhání dlužných plateb včetně úroků z prodlení a dalšího příslušenství
 • Pomoc při zajišťování úvěrů na domy ve spolupráci s jednotlivými bankami
 • Pojištění domů
 • Pojistné plnění za škodu na majetku vlastníka, jehož správa a provoz je předmětem smlouvy
 • Statistická hlášení pro ČSÚ

PROČ PRAVĚ NÁS

SVOU VOLBOU MŮŽETE ZÍSKAT


Naše dlouholeté zkušenosti spojené se správou domů


 Naši vysokou profesionalitu


 Bonusy a slevy při pojištění majetku


 Flexibilitu a poradenství


 Nadstandardní služby

např. rozesílání upomínek za dlužníky,
vyúčtování záloh na opravy a správu domu na jednotky...

REFERENCE

Společenství vlastníků jednotek domu 935-936-937, Kopřivnice,

p. Firtko, K. Čapka 937, Kopřivnice

Bytové družstvo POD LETADLEM,

p. Zemánková, Frenštátská 1367, Příbor

  

BDKO Kopřivnice

OBLASTNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO
KOPŘIVNICE


Kpt. Jaroše 896
Kopřivnice 742 21

IČ: 00090883
DIČ: CZ00090883

ID datové schránky: tkeqxsf

MAPAmapa

telefon

556 880 070

e-mail

info@bdko.cz

Facebook

Bankovní spojení: 

ČSOB a.s., Nový Jičín,
č.ú.: 888185/0300

 

PROVOZ OSBD Kopřivnice - úřední hodiny

 možná schůzka na základě  individuální objednávky
 

ÚŘEDNÍ   HODINY

Pondělí

8.00 -11.30

12.30 - 15.30

Úterý

zavřeno*

zavřeno*

Středa

zavřeno*

zavřeno*

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Pátek

zavřeno

zavřeno

POKLADNÍ   HODINY

Platby možné pouze  bezhotovostně v úředních hodinách

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

HAVARIJNÍ SLUŽBA

 

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMYMĚSTO KOPŘIVNICE a MĚSTO PŘÍBOR

MĚSTO KOPŘIVNICE  MĚSTO PŘÍBOR

 


© 2022 Created by ART of Production